Obszary działań
szczególnie
cenione
przez naszych klientów
 • Procesy inwestycyjne. Negocjacje i nadzór właścicielski
 • Restrukturyzacje i transakcje M&A
 • Sukcesja międzypokoleniowa
 • Struktury międzynarodowe

Od kilkunastu lat świadczymy usługi związane z kompleksową obsługą naszych klientów wspierając ich w procesach inwestycyjnych oraz zarządzaniu aktywami. Zespół prawników oraz księgowych YOURS zapewnia naszym klientom obsługę prawną, podatkową oraz księgową, zaś nasze wieloletnie relacje z renomowanymi kancelariami zagranicznymi sprawiają, że jesteśmy rozpoznawani jako pewny i sprawdzony partner w zarządzaniu majątkiem oraz prywatnymi strukturami inwestycyjnymi.

Założycielem grupy YOURS oraz kancelarii adwokackiej YOURS Panasiuk sp. k. jest dr Anna Maria Panasiuk, która doradza klientom już od 20 lat.

Jako wieloletni doradca kolejnych pokoleń, nasz Zespół świadczy pełną obsługę prawno-podatkową, wspierając prowadzenie inwestycji, procesy zmian właścicielskich oraz restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, pomagając przeprowadzić sukcesję międzypokoleniową. Obsługujemy klientów zapewniając im pełną opiekę nie tylko w sprawach inwestycyjnych, ale również wsparcie w negocjacjach dotyczących bieżącej działalności gospodarczej.

To dzięki naszej innowacyjności i niezawodności nasi klienci są z nami od kilkunastu lat powierzając nam sprawy swojego majątku, sukcesji, niejednokrotnie korzystając z usług naszej kancelarii jako powiernika, czy wykonawcy ostatniej woli. Pośród naszych klientów są inwestorzy, producenci, spółki handlowe. Są wśród nich zarówno spółki z listy 500 największych polskich przedsiębiorstw, jak i prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa rodzinne.

Każdy z naszych klientów
jest dla nas ważny

Branże w jakich mamy doświadczenie

sektor finansowy | działalność deweloperska i budownictwo | energetyka | transport i logistyka
nowe technologie / IT | e-commerce | media i kultura

INWESTYCJE

RESTRUKTURYZACJE I TRANSAKCJE M&A

SUKCESJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

STRUKTURY MIĘDZYNARODOWE

Praktyka naszego zespołu ds. Inwestycji obejmuje w szczególności:

 • Wspieramy naszych klientów w negocjacjach prowadzonych zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i gospodarczych. Nasz zespół obok obsługi prawnej i podatkowej zapewnia również wsparcie w rozmowach biznesowych, w kraju, jak i w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne zapewniając pełne wsparcie od strony prawnej, podatkowej oraz finansowej.
 • Reprezentujemy naszych klientów podczas zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych spółek polskich.
 • Sprawujemy również nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi oraz fundacjami, czy funduszami.
 • Świadczymy usługi w zakresie optymalizacji obsługi portfela inwestycyjnego w zagranicznych instytucjach finansowych (optymalizacja kosztów).
 • Zapewniamy profesjonalną usługę powiernika lub protektora majątku rodzinnego (również w przypadku nieletnich spadkobierców lub osób wymagających nadzoru) etc.
 • Przeprowadzamy badania due diligence zarówno przygotowujące do transakcji po stronie sprzedającego (vendors due diligence) jak i identyfikujące ryzyka po stronie kupującego.
 • Wspieramy Klientów przy negocjacjach i spisywaniu biznesowych i prawnych założeń transakcji.
 • Doradzamy przy kompleksowej prawnej i podatkowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć dotyczących sprzedaży i nabycia udziałów/akcji w spółkach, przedsiębiorstw bądź ich składników.
 • Reprezentujemy Klientów przed instytucjami regulacyjnymi (np. UOKiK, KNF), sądami oraz organami podatkowymi.
 • Świadczymy potransakcyjną obsługę prawną i podatkową.
 • Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu optymalnych ram prawnych dla realizowanego przedsięwzięcia czy inwestycji.
 • Zapewniamy prawną i podatkową analizę założeń biznesowych i dobór odpowiednich.
 • W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy polskie i zagraniczne spółki lub fundusze.
 • Współpracujemy z grupą wypróbowanych doradców zagranicznych, co pozwala płynnie prowadzić nawet transgraniczne sprawy Klientów.
 • We współpracy z Klientem opracowujemy optymalną strukturę transakcji, uwzględniającą aspekty podatkowe, prawne i biznesowe planowanej inwestycji.
 • Wspieramy również przy ustalaniu struktury rozliczenia transakcji, a także ustanowienia/udzielenie zabezpieczeń finansowania (escrow, hipoteka, poddanie się egzekucji, etc.).
 • Bierzemy udział w postępowaniach mających na celu wyłonienie oferentów (np. przetargowym).
 • Współdziałamy przy negocjacjach i opracowaniu dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania inwestycji.
 • Przygotowujemy i obsługujemy kompleksowo procesy akwizycji krajowych i zagranicznych spółek branżowych.
 • Obsługujemy procesy inwestycyjne na rynku nieruchomości, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych, negocjujemy warunki inwestycji oraz zapewniamy pełną obsługę prawną i podatkową transakcji.
 • Zajmujemy się kojarzeniem stron inwestycji, zarówno w zakresie wyszukiwania celów inwestycyjnych (akwizycyjnych), jak i inwestorów (kapitału).
 • Kompleksowo obsługujemy transakcje finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania dłużnego ze środków pochodzących od pożyczkodawców prywatnych (nieinstytucjonalnych).
 • Wspieramy naszych Klientów w bieżącej obsłudze ich portfeli inwestycyjnych, przeprowadzamy audyty prawnopodatkowe (due diligence), zapewniamy bieżące doradztwo prawnopodatkowe, pośredniczymy w kontaktach z bankami i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych optymalizując koszty obsługi portfeli inwestycyjnych naszych Klientów.

 • Kancelaria realizuje powyższe projekty także we współpracy z YOURS Family Office, będącą częścią Grupy YOURS.
Dr Anna Maria
Panasiuk Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Dr Anna Maria
Panasiuk

Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Założycielka Grupy YOURS oraz partner zarządzający kancelarii prawnej YOURS Panasiuk spółka komandytowa.

Kieruje zespołem prawników, doradców podatkowych i księgowych. Nadzoruje wykonanie usług prawnych i podatkowych świadczonych na rzecz Klientów, dla których często staje się  strategicznym doradcą nie tylko w kwestiach prawnych, ale także przy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego czy planowania sukcesji. Aktywnie uczestniczy w projektowaniu międzynarodowych struktur holdingowych. Jest też skutecznym negocjatorem, reprezentując Klientów na różnych etapach inwestycyjnych. Jest specjalistą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. Doradza Klientom w realizacji rodzinnej polityki filantropijnej. Bezpośredni kontakt z przyszłymi spadkobiercami pomaga jej w angażowaniu nowych pokoleń w realizację rodzinnych planów inwestycyjnych. Jest kuratorem prywatnych fundacji oraz wykonawcą testamentów. Na bazie zdobytych doświadczeń stworzyła zespół ekspertów oferujący usługi dla rodzin zamożnych pod marką YOURS Family Office, stając się jednym z pionierów tego typu usług na polskim rynku.

Piotr Świąć Adwokat

Piotr Świąć

Adwokat

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, transakcjach typu M&A, negocjowaniu i zawieraniu umów gospodarczych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek i funduszy inwestycyjnych oraz postępowaniach przed sądami rejestrowymi. Specjalizuje się także w dziedzinie prawa upadłościowego. Doradzał klientom w precedensowych postępowaniach upadłościowych domów maklerskich i firm inwestycyjnych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dłużnych, obligacji i weksli. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego, funduszy inwestycyjnych oraz stowarzyszeń. Doradzał przedsiębiorcom, spółkom prywatnym oraz publicznym, bankom, firmom ubezpieczeniowym i leasingowym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, a także zagranicznym i międzynarodowym instytucjom finansowym.

Praktyka naszego zespołu ds. Restrukturyzacji i Transakcji M&A obejmuje w szczególności:

 • Doradzamy w planowaniu i implementacji procesów restrukturyzacji spółek, w tym w drodze ich łączenia, podziału, przekształcenia bądź likwidacji.
 • Opracowujemy harmonogramy takich procesów.
 • Wspieramy Klientów na każdym etapie ich implementacji zarówno na zasadzie wykonania projektu „pod klucz” z minimalnym zaangażowaniem Klienta, jak i jedynie nadzorując projekty prowadzone przez Klientów.
 • Dostarczamy zarejestrowane spółki będące wehikułami transakcyjnymi.
 • Kompleksowo opracowujemy i wdrażamy modele sukcesyjne.
 • Prowadzimy również coaching spadkobierców oraz zapewniamy ich wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia.
 • Typowy prowadzony przez nas proces sukcesyjny obejmuje:
  • analizę sukcesyjną tj. ocenę i opis stanu powiązań rodzinnych i majątkowych w celu zidentyfikowania ryzyk i potencjalnych problemów oraz możliwych rozwiązań alternatywnych;
  • na bazie przedstawionych konkluzji klient rozpoczyna proces decyzyjny, który niejednokrotnie, ze względu na dużą wrażliwość analizowanych kwestii, bywa czasochłonny - na tym etapie służymy wsparciem doradczym odpowiadając na pytania i przedstawiając szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii;
  • opracowanie harmonogramu etapu wdrożeniowego, w zależności od wybranego scenariusza może on dotyczyć sfery finansowej, prawnej czy też innych;
  • implementacja tj. czas wdrażania koncepcji – obejmuje on pracę doradców prawnych, podatkowych, finansowych czy też służb księgowych;
  • okresowe audyty wprowadzonego rozwiązania, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania przyjętego modelu oraz wdrożenie ewentualnych korekt czy aktualizacji.
 • Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu optymalnych ram prawnych dla danego rodzaju biznesu uwzględniając oczekiwania klienta oraz specyfikę jego sytuacji.
 • Wspieramy Klientów w procesach decyzyjnych.
 • Opracowujemy szczegółowe harmonogramy planowanych działań z uwzględnieniem ich kosztów oraz czasu niezbędnego na realizację.
 • Wspieramy Klientów na każdym etapie restrukturyzacji zarówno na zasadzie wykonania projektu „pod klucz” z minimalnym zaangażowaniem Klienta, jak i jedynie nadzorując projekty prowadzone przez Klientów.
 • Przeprowadzamy audyty prawne działalności spółek związane z planowanymi inwestycjami, pozyskaniem finansowania czy też w celu kontroli zgodności ich działalności z prawem czy regulacjami wewnętrznymi (compliance).
 • Oferujemy również analizę mechanizmów podejmowania decyzji w firmie z punktu widzenia optymalnego rozłożenia odpowiedzialności dyrektorów.
 • Na przykładzie wybranych istotnych umów badamy przepływ informacji w spółce oraz kontrolujemy dopełnianie wymogów korporacyjnych.
 • Badamy kompletność oraz poprawność dokumentacji korporacyjnej.
 • Kontrolujemy prawidłowość odnawiania kadencji członków organów spółki.
 • Przygotowujemy przystępne raporty z badania wraz z naszymi rekomendacjami zmian.
 • Doradzamy Klientom przy opracowywaniu scenariuszy restrukturyzacji przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.
 • Dysponujemy licencją doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Reprezentujemy Klientów w trakcie postępowań upadłościowych.
 • Analizujemy skuteczność zawartych umów i wynikające z nich skutki w przypadku upadłości.
 • Doradzamy w zakresie zabezpieczania interesów stron na wypadek upadłości dłużnika.
 • Analizujemy stan niewypłacalności i pomagamy ograniczać ryzyka odpowiedzialności z tym związanej.
 • Wspieramy Klientów w transakcjach nabycia przedsiębiorstwa/aktywów od syndyków masy upadłości zarówno w zakresie badania due diligence nabywanego majątku jak i opracowaniu i wynegocjowaniu dokumentacji transakcyjnej.
 • Analizujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy wraz z oceną ich konsekwencji podatkowych.
 • Doradzamy w różnych aspektach działalności przedsiębiorstw m.in. w sprawach pracowniczych, relacjach i sporach z kontrahentami czy urzędami i sądami.
 • Tworzymy regulaminy dotyczące różnych aspektów działalności (w tym spraw pracowniczych, programów lojalnościowych, świadczenia usług, czy też dotyczących funkcjonowania organów spółek).
 • Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną i zapewniamy obsługę posiedzeń organów spółek.
 • Opracowujemy pisma do organów administracji, sądów i kontrahentów.
 • Zapewniamy wsparcie prawne dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa w zakresie ich bieżącej działalności biznesowej.
 • Prowadzimy sprawy windykacyjne.
 • Przeprowadzamy badania due diligence zarówno przygotowujące do transakcji po stronie sprzedającego (vendors due diligence) jak i identyfikujące ryzyka po stronie kupującego.
 • Wspieramy Klientów przy negocjacjach i spisywaniu biznesowych i prawnych założeń transakcji.
 • Doradzamy przy kompleksowej prawnej i podatkowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć dotyczących sprzedaży i nabycia udziałów/akcji w spółkach, przedsiębiorstw bądź ich składników.
 • Reprezentujemy Klientów przed instytucjami regulacyjnymi (np. UOKiK, KNF), sądami oraz organami podatkowymi.
 • Świadczymy potransakcyjną obsługę prawną i podatkową.
Dr Anna Maria
Panasiuk Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Dr Anna Maria
Panasiuk

Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Założycielka Grupy YOURS oraz partner zarządzający kancelarii prawnej YOURS Panasiuk spółka komandytowa.

Kieruje zespołem prawników, doradców podatkowych i księgowych. Nadzoruje wykonanie usług prawnych i podatkowych świadczonych na rzecz Klientów, dla których często staje się  strategicznym doradcą nie tylko w kwestiach prawnych, ale także przy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego czy planowania sukcesji. Aktywnie uczestniczy w projektowaniu międzynarodowych struktur holdingowych. Jest też skutecznym negocjatorem, reprezentując Klientów na różnych etapach inwestycyjnych. Jest specjalistą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. Doradza Klientom w realizacji rodzinnej polityki filantropijnej. Bezpośredni kontakt z przyszłymi spadkobiercami pomaga jej w angażowaniu nowych pokoleń w realizację rodzinnych planów inwestycyjnych. Jest kuratorem prywatnych fundacji oraz wykonawcą testamentów. Na bazie zdobytych doświadczeń stworzyła zespół ekspertów oferujący usługi dla rodzin zamożnych pod marką YOURS Family Office, stając się jednym z pionierów tego typu usług na polskim rynku.

Andrzej Sałamacha Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

Andrzej Sałamacha

Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

Zdobywał doświadczenie przy wielu projektach z udziałem inwestorów zagranicznych oraz dużych polskich spółek, z zakresu fuzji i przejęć, sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz w procesach restrukturyzacji i reorganizacji spółek, w tym w drodze ich łączenia (także transgranicznego), podziału, przekształcenia, bądź likwidacji, jak również z zakresu bieżącej obsługi spółek, prowadzenia posiedzeń organów spółek czy analiz związanych z różnymi aspektami ich działalności.

Jego zainteresowania i doświadczenie obejmuje również tematykę planowania sukcesji firm rodzinnych i problematykę prawnego i podatkowego zabezpieczenia biznesu w warunkach zmiany pokoleniowej. Jako doradca restrukturyzacyjny jest ekspertem z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych podmiotów będących w stanie upadłości, a także z zakresu spraw upadłościowych.

Nasz zespół zdobył zaufanie najstarszych przedsiębiorstw w kraju, dzięki czemu posiadamy doświadczenie w zakresie:

 • Kompleksowo opracowujemy i wdrażamy modele sukcesyjne.
 • Prowadzimy również coaching spadkobierców oraz zapewniamy ich wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia.
 • Typowy prowadzony przez nas proces sukcesyjny obejmuje:
  • analizę sukcesyjną tj. ocenę i opis stanu powiązań rodzinnych i majątkowych w celu zidentyfikowania ryzyk i potencjalnych problemów oraz możliwych rozwiązań alternatywnych;
  • na bazie przedstawionych konkluzji klient rozpoczyna proces decyzyjny, który niejednokrotnie, ze względu na dużą wrażliwość analizowanych kwestii, bywa czasochłonny - na tym etapie służymy wsparciem doradczym odpowiadając na pytania i przedstawiając szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii;
  • opracowanie harmonogramu etapu wdrożeniowego, w zależności od wybranego scenariusza może on dotyczyć sfery finansowej, prawnej czy też innych;
  • implementacja tj. czas wdrażania koncepcji – obejmuje on pracę doradców prawnych, podatkowych, finansowych czy też służb księgowych;
  • okresowe audyty wprowadzonego rozwiązania, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania przyjętego modelu oraz wdrożenie ewentualnych korekt czy aktualizacji.
 • Pomagamy w przygotowaniu testamentów, statutów fundacji rodzinnych, obowiązków wykonawców testamentów.
 • Świadczymy usługi wykonawcy testamentu oraz powiernika w fundacji prywatnej lub spółce w kraju oraz za granicami Polski.
 • Uczestniczymy w procesach spadkowych w Polsce i zagranicami kraju.
 • Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
 • Dysponujemy relacjami z grupą wypróbowanych doradców zagranicznych, co pozwala profesjonalnie prowadzić transgraniczne sprawy spadkowe Klientów.
 • Dbamy, aby czynności podejmowane za granicą nie przynosiły negatywnych konsekwencji prawnych czy podatkowych w Polsce.
 • Wspieramy Klientów w ocenie klimatu inwestycyjnego w rozważanych przez niech lokalizacjach.
 • Prowadzimy procesy likwidacyjne lub spadkowe poza granicami kraju.
 • We współpracy z naszymi stałymi partnerami zagranicznymi zapewniamy możliwość dokonania kompleksowej oceny atrakcyjności inwestycji w wybranej lokalizacji.
 • Dokonujemy oceny ewentualnych barier formalno-prawnych, mogących mieć znaczenie w procesie wyboru miejsca inwestycji.
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze, w tym prawno-podatkowe w dokonywaniu inwestycji transgranicznych.
 • Dla naszych Klientów tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje prywatne (rodzinne), dające możliwość elastycznego kształtowania rozwiązań sukcesyjnych.
 • Pomagamy w odzwierciedleniu woli fundatora poprzez należyte sformułowanie statutu, odpowiednie zaprojektowanie zasad udziału beneficjentów i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.
 • Projektujemy rozwiązania przy wykorzystaniu fundacji rodzinnych zarówno w otwartej jak i zamkniętej perspektywie czasowej.
 • Bierzemy aktywny udział w lobbowaniu na rzecz utworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających powoływanie fundacji rodzinnych w Polsce.
 • Pomagamy Klientom w ustanowieniu i obsłudze fundacji powoływanych w celach pożytku publicznego (pro publico bono).
Dr Anna Maria
Panasiuk Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Dr Anna Maria
Panasiuk

Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Założycielka Grupy YOURS oraz partner zarządzający kancelarii prawnej YOURS Panasiuk spółka komandytowa.

Kieruje zespołem prawników, doradców podatkowych i księgowych. Nadzoruje wykonanie usług prawnych i podatkowych świadczonych na rzecz Klientów, dla których często staje się  strategicznym doradcą nie tylko w kwestiach prawnych, ale także przy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego czy planowania sukcesji. Aktywnie uczestniczy w projektowaniu międzynarodowych struktur holdingowych. Jest też skutecznym negocjatorem, reprezentując Klientów na różnych etapach inwestycyjnych. Jest specjalistą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. Doradza Klientom w realizacji rodzinnej polityki filantropijnej. Bezpośredni kontakt z przyszłymi spadkobiercami pomaga jej w angażowaniu nowych pokoleń w realizację rodzinnych planów inwestycyjnych. Jest kuratorem prywatnych fundacji oraz wykonawcą testamentów. Na bazie zdobytych doświadczeń stworzyła zespół ekspertów oferujący usługi dla rodzin zamożnych pod marką YOURS Family Office, stając się jednym z pionierów tego typu usług na polskim rynku.

Nasz zespół od 20 lat specjalizuje się w obsłudze:

 • Doradzamy przy doborze optymalnej jurysdykcji przedstawiając Klientowi porównanie dostępnych możliwości.
 • Pomagamy Klientom w zakładaniu zagranicznych spółek lub struktur w wybranych jurysdykcjach.
 • Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną i transakcyjną podmiotów krajowych i zagranicznych.
 • Współpracujemy z grupą wypróbowanych doradców zagranicznych, co pozwala profesjonalnie i terminowo prowadzić transgraniczne sprawy Klientów.
 • Zapewniamy kompleksowość świadczonych usług, w tym międzynarodowe doradztwo prawne i podatkowe, oraz wsparcie organizacyjne w doborze innych usług jak np. księgowości, wynajmu biura czy wsparcia profesjonalnych dyrektorów.
 • Posiadamy doświadczenie w zakresie zmian rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne.
 • Zajmujemy się uporządkowaniem spraw dotyczących rezydencji podatkowej w kraju i za granicą.
 • Zajmujemy się prawnym sformalizowaniem posiadanej rezydencji podatkowej.
 • Zajmujemy się kompleksowo legalizacją środków lub aktywów ulokowanych w zagranicznych instytucjach finansowych, które nie zostały zgłoszone do polskich organów podatkowych lub NBP.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej oraz podatkowej takich działań.
 • Badamy poprawność obowiązków sprawozdawczych względem NBP.
 • Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi i podatkowymi zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.
 • Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej oraz oferujemy pomoc w organizacji zagranicznej obsługi prawnej.
 • Wspieramy Klientów w opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji transgranicznych restrukturyzacji.
 • Zapewniamy przy tym pełną transparentność i zgodność działań z polskim prawem.
 • Dbamy, aby czynności podejmowane za granicą nie przynosiły negatywnych konsekwencji prawnych czy podatkowych w Polsce.
 • Prowadzimy również obsługę księgową oraz finansową firm lub osób fizycznych.
 • Pomagamy w „sprowadzeniu” do kraju aktywów, które zostały ulokowane w zagranicznych wehikułach inwestycyjnych.
 • Przygotowujemy koncepcje optymalnego sprowadzenia środków/aktywów do majątków osobistych w kraju.
 • Doradzamy jak uchronić się przed stratami finansowymi wynikającymi ze zmieniających się regulacji prawno-podatkowych.
 • Dbamy o bezpieczny transfer aktywów do Polski z gwarancją pełnej obsługi księgowej i podatkowej z uwzględnieniem zaległych zobowiązań księgowych i podatkowych w kraju rejestracji spółki.
 • Dbamy o formalności prawne związane z likwidacją struktur zagranicznych.
 • Przeprowadzamy analizę poprawności wykonywania obowiązków sprawozdawczych z uwzględnieniem nowych przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) oraz automatycznej wymiany informacji
Dr Anna Maria
Panasiuk Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Dr Anna Maria
Panasiuk

Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Założycielka Grupy YOURS oraz partner zarządzający kancelarii prawnej YOURS Panasiuk spółka komandytowa.

Kieruje zespołem prawników, doradców podatkowych i księgowych. Nadzoruje wykonanie usług prawnych i podatkowych świadczonych na rzecz Klientów, dla których często staje się  strategicznym doradcą nie tylko w kwestiach prawnych, ale także przy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego czy planowania sukcesji. Aktywnie uczestniczy w projektowaniu międzynarodowych struktur holdingowych. Jest też skutecznym negocjatorem, reprezentując Klientów na różnych etapach inwestycyjnych. Jest specjalistą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. Doradza Klientom w realizacji rodzinnej polityki filantropijnej. Bezpośredni kontakt z przyszłymi spadkobiercami pomaga jej w angażowaniu nowych pokoleń w realizację rodzinnych planów inwestycyjnych. Jest kuratorem prywatnych fundacji oraz wykonawcą testamentów. Na bazie zdobytych doświadczeń stworzyła zespół ekspertów oferujący usługi dla rodzin zamożnych pod marką YOURS Family Office, stając się jednym z pionierów tego typu usług na polskim rynku.

Szczepan Adamski Prezes Zarządu YOURS sp. z o.o.

Szczepan Adamski

Prezes Zarządu YOURS sp. z o.o.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa finansowego, prawa spółek, jak również nadzoruje obsługę prawną i księgową krajowych i międzynarodowych struktur wykorzystywanych w projektach związanych z planowaniem podatkowym lub przy restrukturyzacjach kapitałowych. Posiada również doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w szczególności w zakresie tworzenia i zarządzania portfelami inwestycyjnymi. W swojej praktyce łączy doświadczenie z zakresu prawa spółek i międzynarodowego planowania podatkowego z głęboką wiedzą o usługach i rozwiązaniach prawno-podatkowych proponowanych przez zagranicznych dostawców. Doradza Klientom w zakresie zmian kapitałowych i relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, a także bieżącej obsługi korporacyjnej. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi, niejednokrotnie powoływany był do zarządów spółek kapitałowych celem usprawnienia lub stabilizacji ich funkcjonowania.

Dr Anna Maria Panasiuk

Adwokat, Założycielka Grupy Yours

Od wielu lat
towarzyszymy naszym klientom
w procesach
restrukturyzacji przedsiębiorstw
oraz podejmowaniu nowych inwestycji.
Często prowadząc negocjacje
lub sprawując nadzór właścicielski.

Rozwój przedsiębiorstwa w szybko zmieniających się dziś realiach gospodarczych wymaga nie tylko uwzględnienia tempa narzucanego przez konkurencję, ale innowacyjnego podejścia do kwestii sukcesji czy rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa. Dlatego wspieramy naszych klientów w procesach restrukturyzacyjnych podyktowanych koniecznością nie tylko ograniczenia ryzyk prawnych, podatkowych, ale również gospodarczych potrzeb rozwoju Państwa przedsiębiorstw. Od wielu lat wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacji przy pozyskaniu finansowania, sprzedaży lub nabyciu istotnych aktywów, czy przy dokonywaniu większych transakcji gospodarczych w środowisku międzynarodowym.

W sposób szczególny czujemy się wyróżnieni, gdy powierzają nam Państwo sprawy sukcesji oraz transferu majątku rodzinnego zabezpieczającego interesy wskazanych beneficjentów, w szczególności członków najbliższej rodziny.

Prowadzone przez nas projekty są bardzo różnorodne i interesujące tak jak nasi klienci. Mamy świadomość, że wspólnie staramy się zapewnić nie tylko przetrwanie materialnych i społecznych wartości wyznaczonych przez naszych Klientów, ale również razem z Państwem tworzymy nowe podstawy dla organizacji przedsiębiorstw, polskiej gospodarki oraz ponadczasowych wartości społecznych.

Ponadto, poniżej mamy przyjemność zaprezentować Państwu niektóre z projektów jakie w latach 2016 – 2017 realizował zespół Kancelarii YOURS Panasiuk.

Restrukturyzacja polskiej grupy skupiającej spółki inwestycyjne o wartości około 350 mln zł. Specyfika, a zarazem jedna
z głównych trudności tego projektu polegała na tym, że brak było klasycznego sukcesora. Najistotniejszym zadaniem było zatem przekazanie Grupy w ręce kluczowych pracowników i utrzymanie zatrudnienia. Projekt miał zapewnić również realizację innych celów określonych przez założyciela grupy, a jednocześnie fundacji realizującej istotne projekty społeczne. Podczas przeprowadzanej restrukturyzacji udało nam się uzyskać precedensowe, ale i kluczowe dla powodzenia projektu, rozstrzygnięcia WSA.

Sukcesja jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw handlowych, które prowadzone jest już ponad 65 lat. Wobec konieczności zapewnienia przekazania przedsiębiorstwa wnukom, doprowadziliśmy do jego płynnego przejścia w ręce czwartego pokolenia. Nowa forma prawna przedsiębiorstwa ma przede wszystkim zapewnić dalsze przetrwanie firmy, co najmniej do osiągnięcia przez nią 100 letniej rocznicy powstania.

Restrukturyzacja spółek kontrolujących większościowy pakiet akcji w polskiej spółce publicznej, której akcje notowane są na GPW w Warszawie, obejmująca m.in. wniesienie większościowego pakietu akcji do polskiej spółki kapitałowej przez kontrolującą ją spółkę zagraniczną, a następnie transgraniczne połączenie tych spółek (projekt ten jest w końcowej fazie). Proces połączenia jest nietypowy m.in. ze względu na fakt, że obejmuje przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną tzw. downstream merger, a ponadto, spółką przejmującą w ramach downstream merger jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (a nie spółka akcyjna), co wiązało się z koniecznością głębokiej analizy problemów prawnych stąd wynikających oraz koniecznością zaproponowania odpowiednich rozwiązań.

Skomplikowana i wieloaspektowa restrukturyzacja spółek portfelowych, obejmująca m.in. założenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i przeprowadzenie z udziałem zarządzającego nim TFI procesu mającego na celu z jednej strony ułożenie docelowej struktury pod działalność inwestycyjną, głównie na rynku nieruchomości, jak również przygotowanie jej na potrzeby rozliczenia przepływów wynikających ze zbycia kontrolnego pakietu akcji w dużej spółce z sektora TMT.

Wieloetapowa restrukturyzacja jednego z wiodących dystrybutorów nawozów sztucznych, działającego również na rynku spedycji oraz obrotu paliwami. W ramach tego projektu prowadziliśmy obsługę procesów umorzenia akcji wraz z obniżeniem kapitału zakładowego kilku spółek, a następnie ich połączenia poprzez przejęcie przez nowoutworzoną spółkę kapitałową. Restrukturyzacja w swoim aspekcie finansowym, obejmowała również konieczność opracowania i wdrożenia zmian w warunkach emisji obligacji, których emitentem była jedna ze spółek.

Uczestniczyliśmy w założeniu fundacji prywatnej realizującej założenia na pograniczu realizacji celów publicznych i prywatnych. „Ustanowienie Fundacji rodu Hersów w Warszawie, ma utrwalić dzieło moich przodków”, to słowa preambuły statutu Fundacji Herse podpisane przez jej założyciela Jana Górskiego, prawnuka Adama Herse. Celem tej Fundacji jest odtworzenie pamięci i funkcjonowania „najsłynniejszego w okresie przedwojennym, a zarazem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Domu Mody Bogusława Herse”. Wspólnie z potomkami rodziny Herse mieliśmy przyjemność współtworzyć rozwiązania, które przyczynią się do kontynuowania polskich tradycji sztuki mody, bezdyskusyjnie wpisując się w część dziedzictwa narodowego. Nie można też pominąć faktu, że rozwiązania te służą również realizacji rodzinnych i prywatnych celów, polegających na odbudowaniu przedwojennego przedsiębiorstwa należącego do rodziny Herse.

Dziękujemy, że obdarzyli nas Państwo
swoim zaufaniem.